Przejdź do głównej zawartości

Krew i limfa

Krew i limfa to tkanki płynne w naszym organizmie. Mamy dla Was kompendium wiedzy na ten temat. Zapraszamy do lektury i nauki!


U owadów – hemolimfa bez barwników oddechowych, brak funkcji transportowania gazów oddechowych, tę rolę pełnią tkanki.
U reszty bezkręgowców – krew przenosi O2 i CO2, nośnikiem tlenu jest jedno z białek: hemoglobina (czerwona), hemocyjanina (niebieska), chlorokruryna (zielona).

U kręgowców – podział tkanki łącznej płynnej na 2 typy:

1. Krew:

o   substancja międzykomórkowa, czyli bezpostaciowe osocze o zabarwieniu żółtawym, zawierające ok. 90% wody, w którym znajduje się około 9% związków organicznych, z czego znaczną większość stanowią białka, np. odpornościowe i fibrynogen (tworzenie skrzepów – osocze pozbawione fibrynogenu to surowica krwi, która nie krzepnie). W osoczu są rozpuszczone glukoza, mała ilość hormonów, kwasów tłuszczowych i mocznika. 1% osocza stanowią związki nieorganiczne takie, jak: K+, Mg2+, Ca2+, NaCl, jony Fe z przemian hemoglobiny.
o   komórki krwi, czyli elementy morfotyczne:
·         Krwinki czerwone = erytrocyty
§  Ilość – u młodego zdrowego mężczyzny jest ich ok. 5,4 mln/mm3 w krwi obwodowej, u kobiety ok. 4,5 mln/mm3, noworodek ma ich 7 mln/mm3. Ilość erytrocytów to cecha gatunkowa, ale
podlega znacznym wahaniom.
§  Budowa – u ssaków najczęściej okrągłe i dwuwklęsłe, bez jąder, posiadają tylko błonę komórkową, cytoplazmę i barwnik (utrata organelli w czasie rozwoju krwinek). Dzięki temu ponoszą minimalne koszty własnego metabolizmu, całkowicie poświęcone sa transportowi tlenu i częściowo dwutlenku węgla.
§  Okres życia  – bez zdolności podziałowych, żyją krótko u człowieka tj. 100-120 dni. Słabnące wyłapywane sa przez specjalne komórki śledziony i po części wątroby. Tam są trawione wraz z hemoglobiną.
§  Transport – nie mają zdolności aktywnego ruchu, są przenoszone z prądem krwi.
§  U płazów – mają jądra, są owalne, duże, żyją nawet 2 lata.
·         Krwinki białe = leukocyty
§  Budowa – bezbarwne, o różnym kształcie najczęściej kulisty lub owalny, niektóre wytwarza wypustki, zawsze są większe od erytrocytów, mają organella.
§  Występowanie – krew i mała ilość w limfie
§  Podział:
v  Granulocyty – posiadają ziarnistości w cytoplazmie i płatowate jądro. Dzielą się na: bazofile (= g. Zasadochłonne, 0,5-1% wszy leukocytów) , neutrofile (= g. Obojętnochłonne, 60% wszystkich leukocytów, chronią przed infekcjami, intensywnie wytwarzane w czasie stanów zapalnych i inwazji drobnoustrojów) i eozynofile (= g. Kwasochłonne, 3% wszy leukocytów, niszczą obce białka, np. alergeny, intensywnie wytwarzane w czasie zarażeń pasożytami, chorobami zakaźnymi bakteryjnymi i wirusowymi).
v  Agranulocyty – nie mają ziarnistości w lekkozasadochłonnej cytoplazmie, posiadają kuliste lub nerkowate jądro. Dzielą się na: limfocyty (okrągłe, liczne tzn. 25-35% wszy leukocytów, mają duże kuliste jądro, do krwi trafiają w formie mało aktywnej, kontakt z ciałem obcym czyli antygenem aktywuje je) i monocyty (5-8% wszy leukocytów, utrzymują czystość biochemiczną organizmu, mogą wydostawać się poza światło naczyń krwionośnych, dzięki zdolności ruchu pełzakowatego przedostają się do tkanek i są komórkami żernymi, dojrzałe monocyty to makrofagi, żyją bardzo krótko 3-5 dni, ale rozkładają w tym czasie ogromne ilości bakterii oraz szczątków obumarłych komórek czy fragmentów tkanek)
·         Płytki krwi = trombocyty
§  Budowa – oderwane, bezbarwne, różnokształtne fragmenty cytoplazmy dużych komórek szpikowych.
§  Ilość – 200-400 tys/mm3
§  Życie – dość krótko, bo 8-10 dni, niewykorzystane niszczone w śledzionie
§  Rola – inicjacja krzepnięcia krwi, udział w homeostazie naczyń krwionośnych czyli w zachowaniu ich ciągłości.
Wszystkie elementy morfotyczne powstają w czerwonym szpiku kostnym, w jamach szpikowych kości płaskich i długich, a także w przestrzeniach między beleczkami kostnymi nasadowych części kości.
Szpik kostny czerwony w 6-7 roku zaczyna być zastępowany przez szpik żółty = tłuszczowy, który nie wytwarza komórek krwi. U osoby dorosłej szpik kostny czerwony obecny jest tylko w tkance kostnej gąbczastej. Szpik żółty u takiej osoby znajduje się przede wszystkim w jamach szpikowych kości długich.
Ø  Rola:
·         Oddechowa – dostarczanie tlenu z płuc do wszystkich komórek ciała, ominięcie ograniczeń dyfuzji prostej
·         Wydalnicza – transport szkodliwych i zbędnych produktów metabolizmu, głównie CO2 oraz związków azotu
·         Odżywcza – transport materiałów energetycznych i budulcowych do wszystkich komórek
·         Odpornościowa = immunologiczna – procesy chroniące organizm
       Termoregulacyjna – utrzymywanie ciała w stałej temperaturze poprzez rozprowadzanie ciepła


2. Limfa = chłonka:

·         Rola – pośredniczy w wymianie substancji między krwią a resztą tkanek oraz funkcja immunologiczna
·         Skład:
§  bezpostaciowe osocze podobne składem do osocza krwi, z trochę większą ilością tłuszczy. Osocze limfy powstaje jako przesącz z naczyń włosowatych do przestrzeni międzykomórkowych
§  elementy morfotyczne, głównie limfocyty


Opracowanie: 


Photos selected by freepik

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.