Przejdź do głównej zawartości

regulamin

REGULAMIN PORTALU

Postanowienia ogólne

1. Zasady ogólne, wykazane w regulaminie są zbiorem reguł stosowanych przez Portal biostrefa.net w odniesieniu do osób, które korzystają z Portalu wraz z jego subdomenami.

2. Strona internetowa „www.biostrefa.net”, zwana dalej „Portalem biostrefa.net" prowadzona jest przez firmę:

Fabryka słów Izabela Kołodziejczyk

ul. Gołębia 6A
95-100 Zgierz
NIP: 7322057831
REGON: 388377103
tel.: 577 0 21 21 7, 60 666 96 24
e-mail: redakcja.fabrykaslow@gmail.com


3. Strona „www.biostrefa.net” nie jest sklepem internetowym i nie ma funkcjonalności pozwalającej na dokonanie zakupu produktów. Przeznaczeniem strony są: artykuły naukowe, materiały edukacyjne, newsy z branży life science, treści uznane za wywiady, informacje o wydarzeniach branżowych.

4. Przedstawione na stronie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

Ochrona danych osobowych

1. Osoby przebywające na Portalu biostrefa.net pozostają anonimowe, chyba że zdecydują inaczej. Każdego użytkownika chronią przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje zawarte w logach systemowych (w tym adres IP) są wykorzystywane przez dział IT Portalu biostrefa.net i tylko dla celów technicznych oraz do zbierania informacji o charakterze statystycznym.

2. Czytelnikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

3. Czytelnik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia niniejszej strony, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.

Obowiązki i odpowiedzialność stron

1. Wszelkie treści umieszczone na portalu biostrefa.net i subdomenach, administrowanych przez Fabryka słów Izabela Kołodziejczyk, mają charakter informacyjny i nie stanowią prawnie wiążącej oferty zawarcia umowy, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.


2. Portal Biostrefa.net nie gwarantuje, że podawane przez podmioty trzecie informacje są aktualne, prawdziwe i kompletne. Korzystanie z tych informacji odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika portalu, właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.

3. Portal biostrefa.net nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez osoby trzecie, w szczególności za treść publikacji i ogłoszeń branżowych, ale zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia treści, bez podania przyczyny i powiadomienia autora, które w sposób rażący naruszałyby obowiązujące przepisy prawa lub/i stałyby w sprzeczności z dobrymi obyczajami a także godziłyby w dobre imię portalu, jego Użytkowników i Klientów.

4. W granicach dozwolonych prawem, biostrefa.net nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone korzystaniem ze stron internetowych należących do Fabryka słów Izabela Kołodziejczyk.

5. Użytkownik nie może w sposób niedozwolony korzystać ani rozpowszechniać loginów i kodów dostępu do Portalu uzyskanych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. W trosce o jakość merytoryczną i przedmiotową Portalu, biostrefa.net zastrzega sobie możliwość poddania przesłanych treści niezbędnym zmianom, korektom, edycji oraz zmianie lokacji na stronie. Klient wyraża niniejszym zgodę na dokonanie takich zmian w materiale.

7. Biostrefa.net nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w następstwie okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (przerwy w dostępie lub brak dostępu do sieci Internet).

8. Portal biostrefa.net zastrzega sobie prawo do:
- wysyłania na adresy elektroniczne Klienta komunikatów technicznych związanych z Usługami.
- zablokowania dostępu do zasobów Klienta, zawierających np. nielegalne oprogramowanie lub informacje na temat jego pozyskania, treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Portalu.
- przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją treści portalu.
- zaprzestania świadczenia usług w razie nieprzestrzegania przez Klienta Warunków Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie Usług jest niemożliwe z winy Klienta.

Biostrefa.net nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
- informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klienta,
- podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji lub w czasie Zamówienia,
- utratę przez Klienta danych, spowodowane działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itp.) lub innymi okolicznościami niezależnymi od biostrefa.net (działanie osób trzecich),
- szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które biostrefa.net nie ponosi odpowiedzialności (działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
- jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
- nieprzestrzeganie przez Klienta Regulaminu.

9. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.

10. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść firma Fabryka słów Izabela Kołodziejczyk nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.


Prawa autorskie

1. W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r.) do informacji zawartych w części informacyjnej portalu prawa autorskie i prawa majątkowe posiada Fabryka słów Izabela Kołodziejczyk z siedzibą w Zgierzu. Redaktorzy portalu wytwarzają treści portalu nonprofit, habbystycznie i nieodpłatnie, chyba że związani są z Portalem umową o dzieło lub zlecenie.

2. Publikacje naukowe zamieszczone w Portalu stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.06.90.631) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Biostrefa.net zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części lub całości Umowy w razie stwierdzenia naruszenia lub istnienia zagrożenia naruszenia przez Autora interesów Portalu biostrefa.net, w szczególności poprzez naruszenie przepisów ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, również gdy świadczenie Usługi jest niemożliwe z przyczyn pochodzących od Autora.

4. Portal biostrefa.net oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do publikacji zamieszczonych w portalu. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do Utworów w nim zawartych.

5. Użytkownik może korzystać z Utworu jedynie w zakresie dozwolonym w niniejszym Regulaminie. W szczególności nie może dokonywać wydruku Utworu w celach zarobkowych, dalszej dystrybucji lub innego typu rozpowszechniania czy obrotu Utworem lub jego częścią pod groźbą kary.

6. Jakiekolwiek korzystanie z Utworu lub jego części mające charakter materialny, zarobkowy lub podobny wymaga zgody Redakcji Portalu biostrefa.net, udzielonej na piśmie oraz wykupienia licencji i zawarcia tym zakresie odrębnej umowy.

7. Jakiekolwiek inne korzystanie z Portalu nieobjęte postanowieniami Regulaminu wymaga udzielenia przez Wydawcę odrębnej zgody i zawarcia w tym zakresie umowy na piśmie pod rygorem nieważności.

8. Zawierając umowę o świadczenie usług Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w tym prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej do materiałów mających charakter utworów przekazanych biostrefa.net w celu realizacji umowy oraz że ich wykorzystanie w ramach zawartej Umowy nie naruszy praw osób trzecich.

9. W razie skierowania przez osobę trzecią roszczeń wobec biostrefa.net, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić portal z wszelkich zobowiązań z tego tytułu i wstąpić w jej miejsce do postępowania, a w braku takiej możliwości Klient zobowiązany jest do pokrycia szkód poniesionych przez Biostrefa.net z tego tytułu w pełnej wysokości.

10. Klient udziela biostrefa.net licencji nieograniczonej w przestrzeni na czas trwania Umowy, zezwalającej na korzystanie z utworów, do których przysługują Klientowi prawa autorskie lub pokrewne oraz do korzystania ze znaku towarowego w celu zamieszczenia w sieci Internet wraz z prawem do udzielenia dalszych licencji partnerom Biostrefa.net w celu wykonania Umowy.

11. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz firmy Fabryka słów Izabela Kołodziejczyk bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).

12. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody firmy Fabryka słów Izabela Kołodziejczyk.

13. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Klienta skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.


Warunki świadczenia usług
1. Definicje:
„Usługodawca” lub „biostrefa.net” lub „Portal” Fabryka słów Izabela Kołodziejczyk, z siedzibą w Zgierzu, przy ul. Parzęczewskiej 14A
„Klient” lub „Autor” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę o świadczenie Usług w ramach portalu, działająca jako sprzedawca lub dostawca usług lub produktów;
„Usługa” – podjęcie i spełnienie przez biostrefa.net określonych działań na rzecz Klienta
„Zamówienie” – indywidualnie wypełniony formularz konkretyzujący usługi, jakimi zainteresowany jest Klient, udostępniony przez Biostrefa.net lub wysłany drogą mailową.
„Umowa” – umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Klientem a biostrefa.net lub zaakceptowane przez Klienta Portalu Biostrefa.net.
„Użytkownik” – osoba fizyczna korzystająca usług innych niż Usługi określone niniejszymi Warunkami Ogólnymi, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług droga elektroniczną.

2. Warunki ogólne

2.1. Niniejsze Warunki Ogólne określają prawa i obowiązki Stron umów o świadczenie usług, w tym umów o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, zawartych przez przedsiębiorców z Portalem biostrefa.net.

2.2. Niniejsze Warunki Ogólne stanowią integralną część umów o świadczenie usług zawartych z Portalem Biostrefa.net.

3. Warunki świadczenia usług

3.1. W ramach Umowy Portal biostrefa.net oferuje odpłatnie jak i nieodpłatnie usługi z zakresu dostępu do portalu i subdomen oraz publikacji w ich ramach.

3.2 Akceptacja regulaminu przez Klienta Portalu biostrefa.net jest równoznaczna z zawarciem umowy na realizację usługi przez Portal

3.3. Usługi świadczone są przez czas nieokreślony lub określony na podstawie zawarcia umowy o reklamodawstwie lub umowy o świadczenie usług, co oznacza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień przez Klienta.

3.4. W razie świadczenia usług na czas nieokreślony, umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3.5. Umowa zawierana jest z chwilą otrzymania przez biostrefa.net Zamówienia złożonego przez osoby upoważnione do reprezentowania Klienta i jego potwierdzenia przez Portal.

3.6. Biostrefa.net potwierdza niezwłocznie otrzymanie zaakceptowanego Zamówienia na adres e-mail Klienta. Fakturę wydawca portalu wystawi niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe.

3.7. Zawieranie umów sprzedaży, reklamodawstwa lub świadczenia usług można dokonać poprzez wiadomość mailową: biostrefa.net@gmail.com.3.8. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania przez obie strony. Realizacja zamówień płatnych gotówką lub za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie firmy Fabryka słów Izabela Kołodziejczyk.

4. Prawa i obowiązki usługodawcy

4.1. Portal zobowiązany jest do świadczenia usług zamówionych przez Klienta zgodnie z Zamówieniem.

4.2. Biostrefa.net jest uprawniona do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług w razie naruszenia niniejszych Warunków Ogólnych z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.

4.3. Biostrefa.net zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w całości lub w części w razie jakichkolwiek zaległości w płatnościach na rzecz Biostrefa.net.

4.4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone Klientowi za pośrednictwem Biostrefa.net przez osoby trzecie, w szczególności za informacje oraz treści, zawarte w Zapytaniach.

4.5. Biostrefa.net nie ponosi odpowiedzialności za:
- informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Klienta,
- podanie przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Zamówienia,
- rezultat Zapytania Ofertowego, w szczególności za zawarcie na jego podstawie jakichkolwiek umów ani za skutki ich niezawarcia,
- jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z Warunkami Ogólnymi lub przepisami prawa.

5. Prawa i obowiązki Klienta

5.1. Klient zobowiązuje się do niepublikowania żadnych informacji niezwiązanych z tematyką Portalu, z wyłączeniem informacji koniecznych do określenia prowadzonej działalności i charakteru przedsiębiorstwa.

5.2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za treść informacji zamieszczanych w Portalu.

5.3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków płatności określonych w Zamówieniu.

5.4. Klient nie jest uprawniony do pobierania zawartości baz danych udostępnionych w Portalu Biostrefa.net ani wtórnego ich wykorzystywania w całości lub w istotnej części.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

6.2. Reklamacje rozpatruje wydawca Portalu biostrefa.net.

6.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

6.3.1. Dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),

6.3.2. przedmiot reklamacji,

6.3.3. datę zamówienia,

6.3.4. okoliczności uzasadniające reklamację.

6.3.5 Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

6.4. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: biostrefa.net@gmail.com, wpisując w temacie wiadomości: „reklamacja”.

6.5. Biostrefa.net dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Klienta. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy biostrefa.net a Klientem i są wiążące, o ile Strony w Umowie nie postanowiły inaczej.

7.2. Firma Fabryka słów Izabela Kołodziejczyk dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

7.3. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, klient może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres biostrefa.net@gmail.com.

7.4. Firma Fabryka słów Izabela Kołodziejczyk zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin jest zamieszczony na stronie.

7.5. Strona www.biostrefa.net używa plików cookies do prawidłowego działania i do zbierania statystyk odwiedzin. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności strony należy wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików cookies przez przeglądarkę.

7.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Popularne posty z tego bloga

Spermatogeneza + Schemat przebiegu spermatogenezy

Spermatogeneza Definicja procesu Spermatogeneza jest procesem przebiegającym w gonadach osobnika męskiego. Ma on na celu wytworzenie męskich komórek rozrodczych – plemników . Przebieg spermatogenezy ryc. 1. Schemat przebiegu spermatogenezy Podstawą do rozpoczęcia spermatogenezy są pierwotne komórki płciowe zwane też  komórkami prapłciowymi (gonocyty) .  Zawartość materiału genetycznego w tych komórkach to 2n. W stadium płodowym komórki te dzielą się mitotycznie, zwiększając swoją liczbę. Część degeneruje, cześć przechodzi do spoczynku (stadium prespermatogonialne). Ok. 3 miesiąca życia z komórek prapłciowych tworzą się spermatogonia , z których powstają natomiast  spermatocyty I rzędu  – największe komórki ( 3-4 rok życia ). Te ostatnie to komórki z ilością materiału genetycznego 2n, powstałe również w wyniku podziałów mitotycznych. Wydarzenia te są etapem nazywanym  spermatogoniogenezą . Po niej następuje kolejny,  spermatocytogeneza . Rozpoczyna się

Rozmnażanie storczyków - keiki

Storczyki wytwarzają nasiona, jednak ich wysiew i otrzymywanie dorosłej rośliny jest czasochłonne i nie zawsze skuteczne. 

Aparaty szparkowe

Aparat szparkowy to niezwykle ważny element funkcjonalny rośliny. 

Bluszcz - roślina w kulturze, sztuce, religii

Bluszcz pospolity ( Hedera helix L . ) jest gatunkiem zwanym wiecznie zielonym pnączem. Hedera helix L. należy do rodziny araliowatych ( Araliaceae ) i jest jedynym jej przedstawicielem w polskiej florze. Stanowi on również jedyne polskie pnącze o liściach zimotrwałych. Siedliska posiada on w lasach całej Polski. Podlega on jednak ochronie prawnej, mimo że jest gatunkiem inwazyjnym. Występuje on w całej Europie i Azji Mniejszej.

Ajoloty, czyli „węże z łapkami”

Co wyjdzie ze skrzyżowania węża, kreta i dżdżownicy? Komisja etyczna ds. nauki tym się nie zainteresuje, bo coś takiego już istnieje w naturze. W Meksyku żyją 4 endemiczne gatunki gadów z rodziny Bipedidae, przypominające węże z krecimi łapkami.